ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fearful به فارسی

ترجمه Fearful در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای ترسان‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : بيمناك‌ , در فا..

ادامه مطلب

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Compound به فارسی

ترجمه Compound در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای (.iv &.tv): تركيب‌ كردن‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به ..

ادامه مطلب

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Exponentiation به فارسی

ترجمه Exponentiation در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای بتوان‌ رساندن‌. می باشد Exponentiation به چه معناست و Exponentiation یعنی چی . کل..

ادامه مطلب

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Habit به فارسی

ترجمه Habit در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای روش‌ ط‌رز رشد می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : رابط‌ه‌ , ..

ادامه مطلب

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Cenogenesis به فارسی

ترجمه Cenogenesis در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای يانژاد(چيزي‌)ايجادمي‌ شود می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به..

ادامه مطلب

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bifoliolate به فارسی

ترجمه Bifoliolate در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای دو برگچه‌اي‌ (مثل‌ برگهاي‌ مركب‌ گياه‌). می باشد Bifoliolate به چه معناست و Bifoliolate یعن..

ادامه مطلب

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Disperse به فارسی

ترجمه Disperse در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای پراكنده‌ كردن‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : متفرق‌ كردن‌..

ادامه مطلب

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whiz به فارسی

ترجمه Whiz در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای صداي‌ غژ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : صداي‌ تيز و تند ..

ادامه مطلب

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dental به فارسی

ترجمه Dental در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ دندانسازي‌. می باشد Dental به چه معناست و Dental یعنی چی . کلمات و جملات مرب..

ادامه مطلب

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Beneath به فارسی

ترجمه Beneath در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای زير می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : پايين‌ , در فارسی : ..

ادامه مطلب