گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Abstract به فارسی

ترجمه Abstract در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خلاصه‌ءكتاب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مجرد , در فارسی : مط‌لق‌ , به فارسی : خيالي‌ , سایر ترجمه ها : غيرعملي‌ بي‌مسمي‌

Abstract به چه معناست و Abstract یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Abstract

خلاصه‌ءكتاب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خلاصه‌ءكتاب‌, ترجمه خلاصه‌ءكتاب‌, کلمات شبیه خلاصه‌ءكتاب‌ , مجرد به لاتین , مط‌لق‌ به لاتین , خيالي‌ خارجی , غيرعملي‌ در زبان , بي‌مسمي‌انگلیسی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :