گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Acanthosisnigricans به فارسی

ترجمه Acanthosisnigricans در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) بيماري‌ نادر پوستي‌ كه‌ پوست‌ مياني‌ هيپرتروپي‌ و می باشد

Acanthosisnigricans به چه معناست و Acanthosisnigricans یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Acanthosisnigricans

(ط‌ب‌) بيماري‌ نادر پوستي‌ كه‌ پوست‌ مياني‌ هيپرتروپي‌ و به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) بيماري‌ نادر پوستي‌ كه‌ پوست‌ مياني‌ هيپرتروپي‌ و, ترجمه (ط‌ب‌) بيماري‌ نادر پوستي‌ كه‌ پوست‌ مياني‌ هيپرتروپي‌ و, کلمات شبیه (ط‌ب‌) بيماري‌ نادر پوستي‌ كه‌ پوست‌ مياني‌ هيپرتروپي‌ و

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :