گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Activism به فارسی

ترجمه Activism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فلسفه‌ء(عملي‌). می باشد

Activism به چه معناست و Activism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Activism

فلسفه‌ء(عملي‌). به خارجی , ریشه انگلیسی فلسفه‌ء(عملي‌)., ترجمه فلسفه‌ء(عملي‌)., کلمات شبیه فلسفه‌ء(عملي‌).

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :