گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Air Mass به فارسی

ترجمه Air Mass در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جريان‌ توده‌ء عظ‌يمي‌ از هوا كه‌ مسافت‌ زيادي‌ را در سط‌ح‌ می باشد

Air Mass به چه معناست و Air Mass یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Air Mass

جريان‌ توده‌ء عظ‌يمي‌ از هوا كه‌ مسافت‌ زيادي‌ را در سط‌ح‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جريان‌ توده‌ء عظ‌يمي‌ از هوا كه‌ مسافت‌ زيادي‌ را در سط‌ح‌, ترجمه جريان‌ توده‌ء عظ‌يمي‌ از هوا كه‌ مسافت‌ زيادي‌ را در سط‌ح‌, کلمات شبیه جريان‌ توده‌ء عظ‌يمي‌ از هوا كه‌ مسافت‌ زيادي‌ را در سط‌ح‌

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :