گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Compound به فارسی

ترجمه Compound در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.iv &.tv): تركيب‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اميختن‌.

Compound به چه معناست و Compound یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Compound

(.iv &.tv): تركيب‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (.iv &.tv): تركيب‌ كردن‌, ترجمه (.iv &.tv): تركيب‌ كردن‌, کلمات شبیه (.iv &.tv): تركيب‌ كردن‌ , اميختن‌. به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :