گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Double Bar به فارسی

ترجمه Double Bar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ ميسازد. می باشد

Double Bar به چه معناست و Double Bar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Double Bar

مربوط‌ ميسازد. به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌ ميسازد., ترجمه مربوط‌ ميسازد., کلمات شبیه مربوط‌ ميسازد.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :