گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fasces به فارسی

ترجمه Fasces در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (روم‌ قديم‌) يك‌ دسته‌ ميله‌ كه‌ تبري‌ در ميان‌ ان‌ قرار می باشد

Fasces به چه معناست و Fasces یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fasces

(روم‌ قديم‌) يك‌ دسته‌ ميله‌ كه‌ تبري‌ در ميان‌ ان‌ قرار به خارجی , ریشه انگلیسی (روم‌ قديم‌) يك‌ دسته‌ ميله‌ كه‌ تبري‌ در ميان‌ ان‌ قرار, ترجمه (روم‌ قديم‌) يك‌ دسته‌ ميله‌ كه‌ تبري‌ در ميان‌ ان‌ قرار, کلمات شبیه (روم‌ قديم‌) يك‌ دسته‌ ميله‌ كه‌ تبري‌ در ميان‌ ان‌ قرار

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :