گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Infarct به فارسی

ترجمه Infarct در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) ناحيه‌اي‌ كه‌ در اثر وقفه‌ گردش‌ خون‌ دررگ‌ بافتهاي‌ می باشد

Infarct به چه معناست و Infarct یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Infarct

(ط‌ب‌) ناحيه‌اي‌ كه‌ در اثر وقفه‌ گردش‌ خون‌ دررگ‌ بافتهاي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) ناحيه‌اي‌ كه‌ در اثر وقفه‌ گردش‌ خون‌ دررگ‌ بافتهاي‌, ترجمه (ط‌ب‌) ناحيه‌اي‌ كه‌ در اثر وقفه‌ گردش‌ خون‌ دررگ‌ بافتهاي‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) ناحيه‌اي‌ كه‌ در اثر وقفه‌ گردش‌ خون‌ دررگ‌ بافتهاي‌

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :