ترجمه Fearful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترسان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيمناك‌ , در فارسی : هراسناك‌.

Fearful به چه معناست و Fearful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fearful

ترسان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترسان‌, ترجمه ترسان‌, کلمات شبیه تر […]

Read More…

ترجمه Compound در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.iv &.tv): تركيب‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اميختن‌.

Compound به چه معناست و Compound یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Compound

(.iv &.tv): تركيب‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (.iv &.tv): تركيب‌ كردن‌, ترجمه (.iv &.tv): تركي […]

Read More…

ترجمه Exponentiation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بتوان‌ رساندن‌. می باشد

Exponentiation به چه معناست و Exponentiation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Exponentiation

بتوان‌ رساندن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بتوان‌ رساندن‌., ترجمه بتوان‌ رساندن‌., کلمات شبیه بتوان‌ رساندن‌.

[…]

Read More…

ترجمه Habit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روش‌ ط‌رز رشد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رابط‌ه‌ , در فارسی : (iv&.tv):جامه‌ پوشيدن‌ , به فارسی : اراستن‌

Habit به چه معناست و Habit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Habit

روش‌ ط‌رز رشد به خارجی […]

Read More…

ترجمه Cenogenesis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يانژاد(چيزي‌)ايجادمي‌ شود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نسل‌ جديد.

Cenogenesis به چه معناست و Cenogenesis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Cenogenesis

يانژاد(چيزي‌)ايجادمي‌ شود به خارجی , ریشه انگلیسی يانژاد(چيزي‌)ايج […]

Read More…

ترجمه Whiz در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صداي‌ غژ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صداي‌ تيز و تند , در فارسی : فش‌ فش‌ , به فارسی : غژغژ كردن‌ , سایر ترجمه ها : مثل‌

Whiz به چه معناست و Whiz یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whiz

ص […]

Read More…

ترجمه Dental در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ دندانسازي‌. می باشد

Dental به چه معناست و Dental یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Dental

وابسته‌ به‌ دندانسازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ دندانسازي‌., ترجمه وابسته‌ به‌ دندانسازي‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ دندانسازي‌.

[…]

Read More…

ترجمه Beneath در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پايين‌ , در فارسی : در زير , به فارسی : از زير , سایر ترجمه ها : پايين‌ تر از روي‌ خاك‌

Beneath به چه معناست و Beneath یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط […]

Read More…

ترجمه Isobare در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هم‌ فشار. می باشد

Isobare به چه معناست و Isobare یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isobare

هم‌ فشار. به خارجی , ریشه انگلیسی هم‌ فشار., ترجمه هم‌ فشار., کلمات شبیه هم‌ فشار.

[…]

Read More…

ترجمه Coincidence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انط‌باق‌. می باشد

Coincidence به چه معناست و Coincidence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Coincidence

انط‌باق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی انط‌باق‌., ترجمه انط‌باق‌., کلمات شبیه انط‌باق‌.

[…]

Read More…

ترجمه Bit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خرده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تكه‌ , در فارسی : پاره‌ , به فارسی : ريزه‌ , سایر ترجمه ها : ذره‌ لقمه‌ , تيغه‌ رنده‌ , لجام‌

Bit به چه معناست و Bit یعنی چی

.

<a href='/' title='توضیحات و معنی دقیق' target=' […]

Read More…

ترجمه Cod در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كيسه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كيسه‌ كوچك‌ , در فارسی : چنته‌ , به فارسی : غلاف‌ سبوس‌ , سایر ترجمه ها : پوسته‌ فضاي‌ داخل‌

Cod به چه معناست و Cod یعنی چی

.

کلمات و جملات م […]

Read More…

ترجمه Carouser در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميگسار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عياش‌.

Carouser به چه معناست و Carouser یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Carouser

ميگسار به خارجی , ریشه انگلیسی ميگسار, ترجمه ميگسار, کلمات شبیه ميگسار , عياش‌. به لاتین

[…]

Read More…

ترجمه Absorb در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مجذوب‌ شدن‌ در.

Absorb به چه معناست و Absorb یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Absorb

بودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بودن‌, ترجمه بودن‌, کلمات شبیه بودن‌ , مجذوب‌ شدن‌ در. به لاتین […]

Read More…

ترجمه Moderate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تعديل‌ كردن‌.

Moderate به چه معناست و Moderate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moderate

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , تعديل‌ كردن‌. به لاتی […]

Read More…